Eğitimler

TR / EN

Politika yapıcılara, uzmanlara ve bu alandaki araştırmacılara yönelik 1-3 günlük sosyal politika analizi eğitimleri düzenlemekteyiz.

Tüm eğitimler kurumsal seviyede minimum 15-20 kişilik gruplara yönelik olarak sunulmaktadır. Aşağıdaki linklerden eğitimlere kurumunuzun ilgisini belirtebilir ve bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

Politika yapıcılar için STATA kullanarak İstatistik ve Nicel Analize Giriş

Uygulanan politika ve programların etkisini anlamak için politika yapıcıların düzenli olarak nicel analiz yöntemlerini kullanmaları ya da kendilerine sunan sonuçları yorumlamaları gerekmektedir. Bunu yapabilmek içinse en azından temel seviyede bir istatistik bilgisi gerekmektedir. Bu bir günlük eğitim politika yapıcılara temel istatistiki araçları ve nicel analiz yöntemlerini yöntemlerin temelinde yatan mantığı açıklayarak ve bulunan sonuçları yorumlayarak sunmayı amaçlamaktadır. Eğitimin içerdiği konular arasında basit regresyon modeli, sıradan en küçük kareler (ordinary least squares) tahminlerinin yapılması, bu tahmin değerlerinin beklenen değer ve varyanslarının hesaplanması, çok değişkenli regresyon modeli, t-testleri, hipotez test etme, ikili değişkenlerle (binary variables) çok değişkenli regresyon modeli bulunmaktadır.

Eğitim teorik kısım ve STATA üzerinde yöntemlerin gösterileceği uygulamalı kısımdan oluşmaktadır (STATA veri yönetimi ve istatistiki analiz için kullanılan bir programdır ve sosyal bilimlerde çalışan araştırmacılar ve politika yapıcılar arasında popülerdir).  

Kimler katılabilir?

Bu eğitim temel istatistik ve nicel analiz konularında bilgi ve uzmanlık edinmek isteyen ve STATA’yı öğrenmek isteyen politika yapıcılar, araştırmacılar, yerel yönetimlerde veya kalkınma ajanslarında çalışan uzmanlar, izleme ve değerlendirme uzmanlarına uygundur.   

Katılım koşulları:

Katılımcıların temel seviyede istatistik bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.

Süre:

1 gün

Uygulamalı Nicel Etki Değerlendirme Yöntemleri

Kalkınma programları ve politikaları sonuçlara etki etmek için dizayn edilirler. Bu etkinin gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek kritik önemi olan ama genelde cevabı araştırılmayan bir kamu politikası sorusudur. Program yürütücüleri ve politika yapıcılar daha çok girdileri ve ilk çıktıları kontrol etmeye ve ölçmeye odaklanırlar –programların iyi olma halini artırıp arttırmadığına bakmak yerine örneğin ne kadar para harcandığı, kaç okul kitabının dağıtıldığı gibi sorulara cevap aranır. Etki değerlendirme ise kanıta dayalı politika yapmanın daha geniş gündeminin bir parçasıdır. 

 

Bu üç günlük teknik eğitim nicel etki değerlendirme yöntemleri ile ilgili konseptleri ve yöntemleri sunmak için dizayn edilmiştir. Eğitimde çeşitli ülke ve programlara dair vaka çalışmaları da sunulmakta ve şu yöntemler işlenmektedir: (i) Rastgele dağıtım yöntemi, (ii) Farkların farkı, (iii) Regresyon süreksizliği, (iv) Eşleme yöntemleri, özellikle eğilim skoru eşleme. Eğitim ayrıca etki değerlendirmeyi operasyonel hale getirme ve yürütme ile ilgili de bir modül içermektedir.

 

Kimler katılabilir?

Eğitim etki değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi edinmek isteyen politika yapıcıları, araştırmacıları ve bakanlıklar, belediyeler, yerel kalkınma ajansları, istatistik kurumları ve STK’lardaki uzmanları hedeflemektedir.

 

Katılım koşulları:

Eğitim temel seviyede istatistik bilgisi gerektirmektedir.

Süre:

2 gün teori, 1 gün STATA uygulama

Sosyal Araştırmalarda Niteliksel Yöntemler

Niteliksel araştırmalarla toplanan veri iki temel amaca hizmet eder: sosyal politika müdahalelerin başarılı bir şekilde tasarlanması ve uygulanması. İlk olarak, niteliksel araştırma yöntemleri bireylerin, hanelerin ve toplulukların ihtiyaçlarının ve bunlarla beraber sosyal ilişkiler ve devlet-vatandaş ilişkileri konusunda proje ve program planlamacıları ve değerlendiricileri tarafından incelikli ve detaylı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Niteliksel araştırmalar özellikle hedef toplulukların sosyal program ve müdahalelere tepkilerini anlamada faydalıdır. İkinci olarak da, izleme ve değerlendirme amacıyla niteliksel yöntemleriyle toplanan veri bir politika veya projenin başarılı ve sorunlu özelliklerini tespit etmede de kullanılır. Bu seminer, araştırmacılarda sıklıkla kullanılan niteliksel yöntemler hakkında bir aşinalık sağlamayı hedefler. Bu seminerden sonra katılımcılar bu yöntemleri kendi araştırmalarında kullanabilecek veya başkaları tarafından yapılmış niteliksel araştırmaları değerlendirebileceklerdir. Yarı yapılandırılmış mülakatlar, derinlemesine görüşmeler, odak grup toplantıları, gözlemler, etnografik çalışmalar niteliksel araştırma yöntemlerindendir. Niteliksel veri fotoğraflardan, kişisel tecrübelerden, biyografiler veya tarihsel yöntemlerden yararlanılarak da elde edilebilir. Bu seminerde bu yöntemler başlangıç seviyesinde ele alınacaktır.

 

Başlangıç seviyesindeki bu seminer niteliksel araştırmacılar için Nvivo programı üzerinden veri analizine girişe de değinecektir. Nvivo, sosyal bilimciler tarafından yaygın bir şekilde kullanılan bir niteliksel veri analizi programıdır. Bu program, geniş metin, ses, video veya fotoğraflardan oluşan niteliksel verinin sistemli bir şekilde analiz edilmesinde kullanılır. Seminerin bu kısmı program üzerinden temel NVivo fonksiyonlarının kullanımı, kodlama ve analiz konularını ele alacaktır. Ayrıca katılımcılara kendilerinin de kullanabileceği online materyaller konusunda bilgi verilecektir.

 

Kimler katılabilir?

Bu seminere politika veya proje tasarımı amacıyla ihtiyaç analizi yapacaklara ve politika veya projelerin izleme ve değerlendirme aktivitelerine dahil tüm araştırmacılar katılabilir. (10-20 kişi)

 

Katılım koşulları:

Katılım şartı yok

Süre:

1 gün

Please reload